نه ارتجاع سبز موسوی نه ارتجاع رنگی احمدی نژاد                                                 

 اگر مشکلى هست لابد بر سر برخورد به اين قيام (کلى و يا خاص) است. ارزيابى رفيق مهتدى صريح، روشن و قابل فهم است و من بعنوان کسى که عمرى را در سر و کله زدن با پوپوليسم صرف کرده است (و ظاهرا امروز بايد گفت هدر داده است) زير و بالاى اين موضع را بخوبى ميشناسم. مقوله کليدى در اين ديدگاه خلق يا مردم و خلقى يا مردمى است. آيا منصور حکمت قائل است به اينکه در کردستان عراق يک "قيام مردمى" رخ داده است؟ منصور حکمت مدتهاست با چنين مقولاتى حرکتهاى سياسى و اجتماعى را درک و توصيف نکرده است و فکر ميکرده بقيه هم مجاب شده‌اند که چنين نکنند. قيام مردمى يعنى چه؟ آيا کلمه مردمى به معناى "توسط مردم" و "با شرکت مردم" است؟ اگر اينطور است اين مشخصه همه حرکات همه گير اجتماعى است. باور کنيد پانزده خرداد و از آن روشن‌تر جنبش افغانستان هم با اين ملاک بشدت "مردمى" بوده‌اند. دو طرف دعواى ترک و ارمنى در شوروى جنبشهاى مردمى قرار گرفته‌اند، از جنبش استقلال طلبانه ليتوانى مردمى‌تر کسى جنبشى سراغ دارد؟ يا کروآت‌ها در يوگسلاوى، يا صرب‌ها در کروآسى؟ جنبش اعتراضى طرفدار بازار در بلوک شرق فوق‌العاده مردمى بود. به اين معنى من اتوماتيک از هر جنبش "مردمى" دفاع نميکنم و چنين دفاعى را موضع "کلاسيک" کمونيستى قلمداد نميکنم. در مورد هريک از اين جنبشهاى فوق ملاحظات ايدئولوژيکى، سياسى و در يک کلام طبقاتى‌اى دارم که مرا از پشتيبانى اتوماتيک از آنها به صرف مردمى بودنشان بازميدارد.


Google Groups
اشتراك در 100000 Reporter
:نشانی پست الکترونیک
بازدید از این گروه

http://proxyworkaro und.info

Facebook proxy

http://tosuy. com

Free Web proxy
دوستان

http://unblockdaily.info/
http://wisdomofthecroud.info/
http://pinkelefant.info/
http://freechinaproxy.info/
http://proxusa.info/
https://ag.dinip.com.ar/pn/
http://siteexternal.info/
http://filtershekan.biz/
http://www.proxeee.info/
http://soroxy.fileave.com/
http://proxyown.com/
http://whateveryou.info/
http://www.75y.info/
http://generalcuster.net/
http://unprox.info/
http://www.jot60.info/
https://sslunblock.com/
https://how2unblock.com/
https://2unblocksites.com/
https://twolulu.com/
https://externalsite.info/
https://savemoneyweb.info/
http://www.coolsecret.info/
https://ad.othelloproperties.co.uk/pn/
http://tributesite.info/
http://asfine.info/
http://www.ninja3.info/
http://investimento.info/
http://helicoptercharters.info/
http://gmailtogo.info/
http://pinkelefant.info/
http://soroxy.fileave.com/
http://astro7.info/
http://www.lalasurf.info/
http://www.gagasurf.info/
http://www.babasurf.info/
http://gateproxy.info/
http://wisdomofthecroud.info/
http://proxysmart.info/
http://proxyactive.info/
http://proxyget.info/
http://webresolution.info/
http://coolsecret.info/
http://www.bestmade.info/
http://gmailtogo.info/
http://www.tspeed.co.cc/
http://bebo.mycroc.com/
https://af.homerito.com.ar/pn/
http://notableweb.info/
http://requestunblock.info/
http://helicoptercharters.info/
https://ag.dinip.com.ar/pn/
http://skipfilters.com/
http://soroxy.fileave.com/
http://investimento.info/
http://blueprox.info/
http://bingbot.info/
http://gadgetzoo.info/
http://supermanvideo.com/
http://facebookunblock.info/
http://helpiran.babairan.com/
http://www.drinkalot.info/
http://supermanvideo.com/
https://2unblocksites.com/
http://www.glype.info/
http://pinkelefant.info/
http://gateproxy.info/
http://wisdomofthecroud.info/
http://proxysmart.info/
http://soroxy.fileave.com/
http://proxyactive.info/
http://remoteip.info/
http://galleri.info/
http://p-r-o-x.info/
http://done9.com/
http://pro4surf.com/
http://bingyahoo.info/
http://hostingzx.com/
http://proxyget.info/
http://cybergoblin.com/
http://iphide.biz/
https://twolulu.com/
http://asgood.info/
http://comeopen.info/

http://siteexternal.info/
/

http://filtershekan.biz/
http://www.proxeee.info/
http://proxyown.com/
http://whateveryou.info/
http://www.75y.info/
http://generalcuster.net/
http://unprox.info/
http://www.jot60.info/
https://sslunblock.com/
https://how2unblock.com/
https://2unblocksites.com/
https://twolulu.com/
https://externalsite.info/
https://savemoneyweb.info/
http://www.coolsecret.info/
https://ad.othelloproperties.co.uk/pn/
http://tributesite.info/
http://asfine.info/
http://www.ninja3.info/
http://investimento.info/
http://helicoptercharters.info/
http://gmailtogo.info/
http://pinkelefant.info/
http://soroxy.fileave.com/
http://astro7.info/
http://www.lalasurf.info/
http://www.gagasurf.info/
http://www.babasurf.info/
http://gateproxy.info/
http://wisdomofthecroud.info/
http://proxysmart.info/
http://proxyactive.info/
http://proxyget.info/
http://webresolution.info/
http://coolsecret.info/
http://www.bestmade.info/
http://gmailtogo.info/
http://www.tspeed.co.cc/
http://bebo.mycroc.com/
https://af.homerito.com.ar/pn/
http://notableweb.info/
http://requestunblock.info/
http://helicoptercharters.info/
https://ag.dinip.com.ar/pn/
http://skipfilters.com/
http://soroxy.fileave.com/
http://investimento.info/
http://blueprox.info/
http://bingbot.info/
http://gadgetzoo.info/
http://supermanvideo.com/
http://facebookunblock.info/
http://helpiran.babairan.com/
http://www.drinkalot.info/
http://supermanvideo.com/
https://2unblocksites.com/
http://www.glype.info/
http://pinkelefant.info/
http://gateproxy.info/
http://wisdomofthecroud.info/
http://proxysmart.info/
http://soroxy.fileave.com/
http://proxyactive.info/
http://remoteip.info/
http://galleri.info/
http://p-r-o-x.info/
http://done9.com/
http://pro4surf.com/
http://bingyahoo.info/
http://hostingzx.com/
http://proxyget.info/
http://cybergoblin.com/
http://iphide.biz/
https://twolulu.com/


|

Google Groups
اشتراك در 100000 Reporter
:نشانی پست الکترونیک
بازدید از این گروه


دوستان از امروز ببعد فقط به این گروه فیلتر شکن ارسال می شود تا فیلتر نشده عضو گروه شوید مرسی

http://asfine.info
http://www.ninja3.info
http://investimento.info/
http://helicoptercharters.info
http://GmailToGo.info
http://pinkelefant.info
http://soroxy.fileave.com/
http://astro7.info/
http://www.lalasurf.info
http://www.gagasurf.info
http://www.babasurf.info
http://gateproxy.info
http://WisdomOfTheCroud.info
http://proxysmart.info
http://proxyactive.info
http://proxyget.info
http://webresolution.info
http://coolsecret.info
http://www.bestmade.info
http://gmailtogo.info/
http://www.tspeed.co.cc/
http://bebo.mycroc.com/
https://af.homerito.com.ar/pn/
http://notableweb.info
http://requestunblock.info
http://helicoptercharters.info/
https://ag.dinip.com.ar/pn/
http://skipfilters.com/
http://soroxy.fileave.com/
http://investimento.info/
http://blueprox.info
http://bingbot.info/
http://gadgetzoo.info
http://supermanvideo.com
http://facebookunblock.info
http://helpiran.babairan.com/
http://www.drinkalot.info/
http://supermanvideo.com/
https://2unblocksites.com/
http://www.glype.info/
http://pinkelefant.info
http://gateproxy.info
http://WisdomOfTheCroud.info
http://proxysmart.info
http://soroxy.fileave.com/
http://proxyactive.info
http://remoteip.info/
http://galleri.info/
http://p-r-o-x.info/
http://done9.com
http://pro4surf.com
http://bingyahoo.info
http://hostingzx.com
http://proxyget.info
http://cybergoblin.com
http://iphide.biz
https://TwoLulu.com
http://ASGOOD.INFO
http://COMEOPEN.INFO


http://cybergoblin.com/
http://iphide.biz/
https://twolulu.com/
http://asgood.info/
http://comeopen.info/
http://pinkelefant.info/
http://gateproxy.info/
http://wisdomofthecroud.info/
http://proxysmart.info/
http://proxyactive.info/
http://proxyget.info/
http://www.theinvisiblejesus.com/
http://www.thebillygoat.info/
http://soroxy.fileave.com/
http://proxy.mrproxy.com/
http://freehotproxy.com/
http://huntrapid.info/
http://myspacebrowser.info/
http://openin.info/
http://thenbanews.info/
http://www.anomani.com/
http://maninthemask.info/
http://huntfun.info/
http://surf0web.fileave.com/
http://thebillygoat.info/
http://hostingzx.com/
http://proxy.mrproxy.com/
http://proxyprofit.in/
http://freesecuresurfing.info/
http://banonymous.info/
http://www.eeproxy.info/
http://www.done9.com/
http://mycostume.info/
http://angel.lovewebproxy.com/
http://shazbot.info/
http://visitmyspace.info/
http://pinkelefant.info/
http://wisdomofthecroud.info/
http://proxysmart.info/
http://surf0web.fileave.com/
http://www.evilegg.info/
http://www.talonvision.com/
http://moviewindow.info/
http://proxyactive.info/
http://proxyget.info/
https://ea.trackbacks.org/pn/
https://px.south-art.net.ru/pn/
https://ab.flachuli.com.ar/pn/
http://surf0web.fileave.com/
http://www.treeknife.com/
http://www.axfacebook.info/index..php
http://www.u-n-b-l-o-c-k.info/
http://www.a-n-o-n-y-m-o-u-s.info/
http://hypercore.info/
http://an0nym0us.info/
http://pr0nviewer.info/
http://filterslose.info/
http://www.magicmunchkin.info/
http://www.trevorhull.com/


http://www.thebillygoat.info/
http://proxy.mrproxy.com/
http://freehotproxy.com/
http://huntrapid.info/
http://myspacebrowser.info/
http://openin.info/
http://thenbanews.info/
http://www.anomani.com/
http://maninthemask.info/
http://huntfun.info/
http://surf0web.fileave.com/
http://thebillygoat.info/
http://hostingzx.com/
http://proxy.mrproxy.com/
http://proxyprofit.in/
http://freesecuresurfing.info/
http://banonymous.info/
http://www.eeproxy.info/
http://www.done9.com/
http://mycostume.info/
http://angel.lovewebproxy.com/
http://shazbot.info/
http://visitmyspace.info/
http://pinkelefant.info/
http://wisdomofthecroud.info/
http://proxysmart.info/
http://surf0web.fileave.com/
http://www.evilegg.info/
http://www.talonvision.com/
http://moviewindow.info/
http://proxyactive.info/
http://proxyget.info/
https://ea.trackbacks.org/pn/
https://px.south-art.net.ru/pn/
https://ab.flachuli.com.ar/pn/
http://surf0web.fileave.com/
http://www.treeknife.com/
http://www.axfacebook.info/index..php
http://www.u-n-b-l-o-c-k.info/
http://www.a-n-o-n-y-m-o-u-s.info/
http://hypercore.info/
http://an0nym0us.info/
http://pr0nviewer.info/
http://filterslose.info/
http://www.magicmunchkin.info/
http://www.trevorhull.com/
http://www.mileycyrusfanclub.co.cc/
http://surf0web.fileave.com/
http://freesecureproxy.info/
http://surfmeister.info/
http://avenue3.info/
http://blink5.info/
http://lot7.info/
http://remote7.info/
http://strike5.info/
http://clip5.info/
http://surfbug.info/
http://filtabypassa.info/
http://freewebproxy2009.co.cc/
http://computerlabswindow.info/
http://www.smartrooster.info/
http://www.clevermonkey.info/
http://racingparts.info/

|

بسیار مهم حتما سر بزنید

|

http://canadaprox.info/
http://www.eeproxy.info/
http://www.openhunt.info/
http://hostingzx.com/
http://thebillygoat.info
http://bingyahoo.info/
http://www.anomani.com/

|

http://OPENIN.INFO
http://thenbanews.info
http://www.anomani.com
http://maninthemask.info
http://HUNTFUN.INFO
http://thebillygoat.info
http://hostingzx.com
http://proxy.mrproxy.com
http://proxyprofit.in
http://freesecuresurfing.info/
http://banonymous.info/
http://www.eeproxy.info/
http://www.done9.com/
http://mycostume.info/
http://shazbot.info/
http://visitmyspace.info/
http://pinkelefant.info/
http://wisdomofthecroud.info/
http://proxysmart.info/
http://www.evilegg.info/
http://www.talonvision.com/
http://moviewindow.info/
http://proxyactive.info/
http://proxyget.info/
https://ea.trackbacks.org/pn/
http://www.u-n-b-l-o-c-k.info/
http://www.a-n-o-n-y-m-o-u-s.info/
http://hypercore.info/
http://an0nym0us.info/
http://pr0nviewer.info/
http://filterslose.info/
http://www.magicmunchkin.info/
http://www.trevorhull.com/
http://freesecureproxy.info/
http://surfmeister.info/
http://avenue3.info/
http://blink5.info/
http://lot7.info/
http://remote7.info/
http://strike5.info/
http://clip5.info/
http://surfbug.info/
http://filtabypassa.info/
http://freewebproxy2009.co.cc/
http://computerlabswindow.info/
http://www.smartrooster.info/
http://www.clevermonkey.info/
http://racingparts.info/
http://proxy082.co.cc
http://surfan0n.info/
http://www.myproxywebsite.info/
http://www.racingparts.info/
http://www.proxy4ever.co.tv/
http://www.bames.info/
http://www.tunp.info/
http://www.tunw.info/
http://www.tuno.info/
http://www.tunl.info/
http://www.ubfirewall.info/
http://proceed.bytemysite-proxy.info/
http://privacysurfing.info/
http://freebypass3r.info/
http://freesurfanonymous.info/
http://www.polisurf.info/
https://rahmatzadeh.com/fa/
http://rooharam.com/
http://thenflnews.info/
http://thenbanews.info/
http://www.dontleave.info/

|


http://rapidshare.com/files/245864027/fg679p1e2.zip
یا
http://www.azadtabriz.org/news/wp-content/uploads/2009/06/fg679p1e2.zip
1- در صورت استفاده از لینک رپیدشیر پس از باز شدن صفحه بر روی دکمه Free کلیک کرده و منتظر پایان یافتن شمارنده و ظاهر شدن دکمه دانلود باشید
۲- پس از اجرای برنامه از شما در خصوص بروز رسانی Update نرم افزار سئوال میشود که حتما کنسل کنید، در صورت قبول کردن نسخه مختص ایران برای شما نصب خواهد شد که مجانی نیست.

|


توضیحات در تصاویر بالا
فراموش نکنید در قسمت بالای وبلاگ به نبه ارتجاع سبز بروید و نظر دهید
برای مشاهده بهتر تصاویر بروی آنها کلیک کنید

|

  چه کسى از اين بازماندگان انقلاب ٥٧ هست که بتواند يک لحظه چشمانش را ببندد و به ١٧ سال گذشته فکر کند و خاطرات شيرينى به يادش بيايد؟ ميليونها مردم به زندگى در ارتجاعى ترين و وحشيانه ترين نظام اجتماعى محکوم شدند، جامعه اى مبتنى بر ترس، فقر و دروغ بنا شد که در آن خوشى ممنوع است، زن بودن جرم است، زندگى کردن جزا است و فرار غير ممکن است. يک نسل کامل، شايد نيم بيشتر مردم، اصلا به اين جهنم چشم گشوده اند و جز اين خاطره اى ندارند. و براى بسيارى ديگر، زنده ترين خاطره، ياد چهره هاى فراموش نشدنى انسانهاى پاکى است که بخون کشيده شدند. مگر نه اينست که نقطه آغاز اين کابوس سال ٥٧ بود، سال انقلاب؟

 

 

 

 

This page is powered by Blogger. Isn't yours?